Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met uw pensioen bij collectieve overdracht naar een verzekeraar?

Wat gebeurt er met uw pensioen bij collectieve waardeoverdracht naar een verzekeraar?

zie hiervoor de pagina Toekomst

 


Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een vernieuwde privacywet van de Europese Unie. De bestaande wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Doel van deze vernieuwde wet is het optimaal waarborgen van de privacy van persoonsgegevens. Dus ook die van u!

De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met persoonsgegevensbestanden. Dit geldt dus ook voor ons als pensioenfonds, onze pensioenadministrateur Dion Pensioen Services en andere partijen waar wij werk aan hebben uitbesteed. Wij vinden het belangrijk om op een zorgvuldige en veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan en het beschermen van uw persoonsgegevens heeft voortdurend onze aandacht.

Om tot een goede uitvoer van onze taken te kunnen komen, zullen wij uw gegevens moeten verzamelen. Wij verzamelen echter uitsluitend die persoonsgegevens die wij daarvoor echt nodig hebben

Wat mag u van ons verwachten?

Wat mag u van ons verwachten

Wij doen er als pensioenfonds alles aan om structureel te voldoen aan algemene eisen met betrekking tot IT beveiliging.

Wij hebben een procedure voor het melden van data lekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het informeren van betrokkenen wanneer nodig.

Wij hebben procedures om ervoor te zorgen dat wij kunnen voldoen aan verzoeken van personen over het uitoefenen van hun rechten op grond van de nieuwe wetgeving, zoals het recht van inzage in en rectificatie van of het wissen van gegevens, en het recht van bezwaar tegen de verwerking.

Wij houden een register bij van alle activiteiten waarbij persoonsgegevens door of namens het pensioenfonds worden verwerkt, zodat wij weten waar en in welke systemen wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen.

In onze privacyverklaring zorgen wij voor transparantie over onze verwerkingsactiviteiten.

Wij sluiten overeenkomsten met derden (verwerkers) met wie wij zaken doen, waarbij wij deze partijen houden aan eenzelfde niveau van kwaliteit waar het gaat om het beschermen en verwerken van uw gegevens.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wetgeving en de gedragsregels. Meer details? Lees de privacyverklaring!

Wat is een Uniform Pensioen Overzicht (UPO)?

Wat is een Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons.

Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht.

Wanneer krijg ik een Uniform Pensioen Overzicht (UPO)?

Wanneer krijg ik een Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen dit overzicht elk jaar. Ook gepensioneerden en oud-medewerkers die hun pensioen bij ons hebben laten staan, ontvangen dit overzicht elk jaar. Afhankelijk of u zich geregistreerd heeft voor het deelnemersportaal krijgt u het pensioenoverzicht in uw deelnemersportaal (Mijn pensioen) via een melding per email of per post.

Wat is Uniforme Reken Methodiek (URM)?

Wat is Uniforme Reken Methodiek (URM)?

De URM is een verplichte rekenmethode die deelnemers inzage moet geven in de koopkracht en de risico's van de pensioenopbouw, waarbij gebruik moet worden gemaakt van economische scenario's, vastgesteld door de overheid.

In uw Uniform Pensioenoverzicht, bij het onderdeel "Wat als het mee- of tegenzit?", ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in drie verschillende situaties, een optimistische, verwachte en pessimistische situatie.
Voor de berekening van de URM wordt met 2000 verschillende economische scenario's rekening gehouden, die allemaal uitgaan van een andere ontwikkeling van de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde toekomstscenario's.

U ziet wat uw pensioen wordt in de genoemde drie situaties:

  1. Het verwachte eindresultaat ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
  2. Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit (de optimistische situatie). De kans is op dit moment klein (in 5% van de doorgerekende scenario's ) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.
  3. Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht (de pessimistische situatie). De kans is op dit moment klein (in 5% van de doorgerekende scenario's) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het linker bedrag. Omdat de ontwikkeling van de rente, beurzen, prijzen en wetgeving niet te voorspellen is, kan geen zekerheid worden gegeven over het absolute minimumbedrag.

Elk jaar is het vertrekpunt van de economische situaties anders, waardoor de uitkomsten van (eerdere en) toekomstige doorrekeningen kunnen verschillen.

Hoe neem ik contact op met het Pensioenfonds?

Hoe neem ik contact op met het Pensioenfonds

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze Pensioenadministrateur Dion Pensioen Services B.V.

E-mailadres: pensioenfondsatradius@dion.nl

Telefoonnummer: 0523-208274

Wanneer moet ik contact opnemen met het Pensioenfonds?

Wanneer moet ik contact opnemen met het Pensioenfonds

Wij raden u aan om bij wijzigingen in uw prive situatie contact met ons op te nemen. Welke wijzigingen dit betreft kunt u vinden op onze website onder de button Pensioen 123 in Laag 1 en Laag 2.

Waar vind ik het pensioenreglement van het Pensioenfonds?

Waar vind ik het pensioenreglement van het Pensioenfonds

Ons pensioenreglement staat op de website onder de button Documenten en is tevens onder Pensioen123 op Laag 3 te vinden.

Wanneer wordt het pensioen uitbetaald?

Wanneer wordt het pensioen uitbetaald

De pensioenuitkering wordt maandelijks rond de 23ste overgemaakt.

Krijg ik maandelijks een uitkeringsspecificatie van jullie?

Krijg ik maandelijks een uitkeringsspecificatie van jullie

Bij de eerste betaling van de pensioenuitkering krijgt u een uitkeringsspecificatie. Vervolgens ontvangt u elk jaar in de maand januari een uitkeringsspecificatie. Verder verstrekken we geen uitkeringsspecificaties, tenzij er in de hoogte van uw uitkering iets wijzigt.

Krijg ik ook een jaaropgave van mijn pensioenuitkering?

Krijg ik ook een jaaropgave van mijn pensioenuitkering

Ja, elk jaar krijgt u uiterlijk in de maand februari van ons een jaaropgave.

Ik ga scheiden, wat moet ik dan doen?

Ik ga scheiden, wat moet ik dan doen

Bent u van plan om van uw partner te scheiden of het ‘geregistreerd partnerschap’ te beëindigen? Dan is het verstandig om nu al contact op te nemen met het pensioenfonds. Wij kunnen u dan informeren over zaken die van belang kunnen zijn voor u pensioen.

Uw ex-partner heeft aanspraak op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Dat is zo geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Indien u en uw ex-partner overeenkomen het ouderdomspensioen te verevenen, dient u of uw ex-partner, binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente, SPAN op de hoogte te stellen van de scheiding en de eventuele van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding afwijkende afspraken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Let op: het volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden mogen onderling afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft een wettelijk recht op het (bijzonder)partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van scheiden/beëindiging. Voor het recht op het (bijzonder)partnerpensioen hoeft u of uw ex-partner niets te doen, tenzij uw ex-partner afstand doet van dit recht. Dan dient u SPAN schriftelijk te informeren.

Let op: ook bij ongehuwd samenwonenden is er voor uw ex-partner een wettelijk recht op het (bijzonder)partnerpensioen. Uw ex-partner moet dan wel bekend zijn bij SPAN. De hoogte van het (bijzonder)partnerpensioen wordt berekend vanaf het moment dat uw partner is aangemeld bij SPAN.

Mijn samenlevingsovereenkomst eindigt, wat moet ik doen?

Mijn samenlevingsovereenkomst eindigt, wat moet ik doen

Bent u van plan om de samenleving te beëindigen? Dan is het verstandig om nu al contact op te nemen met het pensioenfonds. Wij kunnen u dan informeren over zaken die van belang kunnen zijn voor u pensioen.

Bij beëindiging van een samenlevingsovereenkomst is het pensioenfonds verplicht het opgebouwde partnerpensioen voor de ex-partner af te splitsen. Wenst u dit niet, dan zult u dit schriftelijk met uw ex-partner moeten vastleggen. Wij ontvangen dan graag een kopie van deze vastlegging die door beide partijen is ondertekend, samen met een kopie van uw paspoorten. U kunt hiervoor ook een formulier afstandsverklaring pensioenrechten einde partnerschap opvragen bij het pensioenfonds. U kunt het formulier ook downloaden onder de tab downloads.

Wat gebeurt er met de pensioenen als ik kom te overlijden?

Wat gebeurt er met de pensioenen als ik kom te overlijden

Ondanks moeilijke bespreekbaarheid van dit onderwerp is het wel een onderwerp dat binnen pensioenen erg belangrijk is. Als u als deelnemer overlijdt, heeft dit namelijk gevolgen voor de verzekerde pensioenen. Zo komt het ouderdomspensioen te vervallen en zal het partnerpensioen en of wezenpensioen tot uitkering komen. Indien er sprake is van ongehuwd samenwonen dient er wel een partner bij het pensioenfonds te zijn aangemeld. Indien u op het moment van overlijden geen partner en of kinderen heeft, komen het partner- en wezenpensioen te vervallen.

Het pensioenfonds neemt contact op met de eventuele nabestaanden door een brief te sturen naar het adres waarop de deelnemer op het moment van overlijden woonde.

Indien een ander correspondentieadres dient te worden gebruikt, dan zullen de nabestaanden dit tijdig moeten doorgeven aan het pensioenfonds. Bij overlijden zullen de nabestaanden dit moeten melden. Het pensioenfonds controleert overigens jaarlijks of uitkeringsgerechtigden nog leven. Hiervoor ontvangt de pensioengerechtigde in het buitenland van het pensioenfonds het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’. De uitkeringsgerechtigde zal dan via een bevoegde derde partij moeten aantonen dat hij/zij nog leeft.

Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wat betekent dit voor mijn pensioenopbouw?

Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wat betekent dit voor mijn pensioenopbouw

In de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is vastgelegd en geregeld dat als u arbeidsongeschikt bent u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. De uitkering gaat na 52 weken in, gerekend vanaf de eerste ziektedag. Tijdens deze periode van 52 weken krijgt u een loondoorbetaling van de werkgever.

Ben u tijdens het dienstverband met Atradius arbeidsongeschikt geworden? Dan gaat na 52 weken na de eerste ziektedag niet alleen uw WIA-uitkering in, maar ook de (gedeeltelijke) premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw. Komt u niet in aanmerking voor een WIA-uitkering? Dan komt u ook niet in aanmerking voor de (gedeeltelijke) premievrije voortzetting van pensioenopbouw. Het pensioenfonds baseert de mate van voortzetting namelijk op de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage door het UWV. U heeft recht op (gedeeltelijke) premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw indien de mate van arbeidsongeschiktheid 35% of hoger is.

Bent u arbeidsongeschikt geworden na beëindiging van het dienstverband met Atradius? In dat geval heeft u geen recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Indien u al ergens anders in dienst bent, komt u mogelijk bij de nieuwe pensioenuitvoerder in aanmerking voor premievrije voorzetting van de pensioenopbouw.

Categorieën