Organisatie Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland


Bestuur

Het Pensioenfonds wordt bestuurd door een paritair bestuur, als bedoeld in artikel 100 van de Pensioenwet, welke bestaat uit zes leden. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van de belanghebbenden. De Werkgever doet een bindende voordracht voor drie bestuursleden, de vertegenwoordigers van de deelnemers in actieve dienst (“deelnemers”) in het VO doen een bindende voordracht voor twee bestuursleden, en de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het VO doen een bindende voordracht voor één bestuurslid. Het bestuur heeft de optie om één of twee onafhankelijke leden aan het bestuur toe te voegen. Eén van de bestuursleden namens de Werkgever wordt door de Werkgever aangewezen als voorzitter. Daarnaast kan het bestuur een plaatsvervangend voorzitter aanwijzen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk opnieuw benoembaar.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van het Pensioenfonds. Het bestuur heeft de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • Het bestuur is de beheerder van het Pensioenfonds en stelt zich ten doel dat er voldoende middelen zijn om de verplichtingen na te komen die voortkomen uit de tussen de Werkgever en werknemers aangegane pensioenovereenkomst.
 • Het bestuur neemt bij de dagelijkse uitvoering de Code Pensioenfondsen in acht.
 • Het bestuur heeft de (eind)verantwoordelijkheid voor de zaken die verband houden met het beheer van het Pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling.

Samenstelling Bestuur

De samenstelling van het bestuur van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland  is per 1 januari 2021 als volgt.

Namens werkgever:

 • Mevrouw F.E. Beijdorff, Voorzitter
 • De heer B.R. Jansen
 • De heer K. van Spanje

Namens werknemers:

 • De heer R.N. Nibbering
 • De heer B.A. Grotholt

Namens de pensioengerechtigden:

 • de heer I.D. Sepers

Verantwoordingsorgaan (VO)

Het VO bestaat uit zes leden. De Werkgever benoemt twee leden. De deelnemers en de pensioengerechtigden benoemen de overige vier leden. De deelnemers en de pensioengerechtigden zijn evenredig vertegenwoordigd in het VO. De vertegenwoordigers van de Werkgever worden benoemd door de Werkgever. De vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd door de algemene vergadering van deelnemers. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden gekozen door de pensioengerechtigden. De leden van het VO worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn onmiddellijk opnieuw benoem-/verkiesbaar. Een kandidaat lid van het VO dient te voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in de competentievisie van het VO, dat onderdeel is van het deskundigheidsplan van het Pensioenfonds

Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het gevoerde beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd en over de naleving van de Code Pensioenfondsen.

Het oordeel van het VO staat in het jaarverslag van het Pensioenfonds. Daar vindt u ook de reactie van het bestuur op dit oordeel. Het meest recente jaarverslag staat op de pagina Documenten.

De samenstelling van het VO van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland  is per 1 januari 2021 als volgt.

Namens werkgever:

 • de heer G. Bruning
 • de heer C.M. Pastoor

Namens deelnemers:

 • de heer E. Woudt
 • de heer G. Bouwman

Namens de pensioengerechtigden:

 • de heer J. de Koning
 • …..

Visitatiecommissie (“VC”)

Om te voorzien in een adequaat intern toezicht op het functioneren van (het bestuur van) het Pensioenfonds heeft het bestuur een VC. Sinds 1 juli 2014 oefent de VC het intern toezicht uit door jaarlijkse visitatie. De VC bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De leden van de VC worden benoemd (en ontslagen) door het bestuur op bindende voordracht van het VO. De leden van de VC zijn maximaal acht jaar betrokken bij het Pensioenfonds.

De VC beoordeelt de werking van de beleids- en bestuursprocessen binnen het Pensioenfonds, de wijze waarop het Pensioenfonds wordt aangestuurd en de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn. De VC rapporteert aan het bestuur. Het bestuur bespreekt de rapportage van de VC en de eventuele maatregelen die worden genomen naar aanleiding van de aanbevelingen van de VC met het VO. In het jaarverslag worden de bevindingen van de VC vermeld. Het meest recente jaarverslag staat op de pagina Documenten.

De visitatiecommissie bestaat uit de volgende leden van Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V.:

 • mevrouw D.J.M.P. Horsmeier
 • de heer R. Grotendorst
 • de heer H.J.J. Debrauwer (voorzitter)

Bestuursondersteuning

De dagelijkse werkzaamheden en coördinatie van het Pensioenfonds zoals beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering worden uitgevoerd door de secretaris van het Pensioenfonds, die werkzaam is bij Atradius Group Human Resources:

 • de heer S.P. Buschman (Senior beleidsadviseur Compensation & Benefits).

Beleggingscommissie

Het Pensioenfonds heeft een beleggingscommissie (‘BC’). De BC bestaat uit twee bestuursleden met een externe voorzitter. De BC wordt bijgestaan door één onafhankelijke deskundige op het gebied van vermogensbeheer.

De BC is per 1 januari 2021 als volgt samengesteld:

 • mevrouw K. Roelofs (externe voorzitter)
 • de heer R.N. Nibbering (bestuurslid)
 • de heer B.R. Jansen (bestuurslid)
 • P. Roelandt (onafhankelijke deskundige)

De BC wordt tevens bijgestaan door en vertegenwoordigers van de Vermogensbeheerder en een notulist.

Risicomanagementcommissie

Het Pensioenfonds heeft sinds november 2017 een risicomanagementcommissie (‘RC’). De RC bestaat uit vier leden, onder wie één voorzitter (bestuurslid). Vanuit Atradius Group Human Resources en Group Risk Management, alsmede vanuit Graydon (ICT) zijn in totaal drie medewerkers afgevaardigd die de uitvoerende werkzaamheden verrichten en die contact onderhouden met de secretaris van het Pensioenfonds.

De RC is per 1 januari 2021 als volgt samengesteld:

 • de heer B.A. Grotholt (voorzitter en tevens bestuurslid SPAN);
 • mevrouw M. Bulder;
 • de heer J.M. Piekoszewski; en
 • de heer E. Zeen.

Interne auditfunctie

In het kader van de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2341 (IORP II) heeft het Pensioenfonds besloten om een interne auditfunctie in te richten. Deze functie wordt ingevuld door de heer H. de Boer (Internal Audit – Graydon). Deze persoon is tevens (beoogd) sleutelfunctiehouder / vervuller van de interne auditfunctie. De interne auditfunctie heeft als taak met name het evalueren of de interne controlemechanismen en andere procedures en maatregelen ter waarborging van de integere en beheerste bedrijfsvoering, in voorkomend geval met inbegrip van de uitbestede werkzaamheden, adequaat en doeltreffend zijn.


Interne en externe partijen

Het bestuur laat zich naast genoemde organen bijstaan en adviseren door diverse afdelingen van de Werkgever, de externe administrateur, externe adviseurs, de externe accountant en de externe actuaris.

Dion Pensioen Services (uitvoerder pensioenadministratie)

Dion Pensioen Services zorgt voor de uitvoering van de administratie van het Pensioenfonds op basis van het Pensioenreglement van het Pensioenfonds en de overeenkomst tussen het Pensioenfonds en Dion Pensioen Services.

Met Dion Pensioen Services is een overeenkomst gesloten waarin wordt gewaarborgd dat het Pensioenbestuur te allen tijde in control is en kan blijven en op basis waarvan afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met Dion Pensioen Services is er een Service Level Agreement (SLA) afgesloten. De SLA kwartaal rapportages worden besproken tijdens de bestuursvergaderingen van het Pensioenfonds.


BNP Paribas AM (vermogensbeheerder)

Het vermogen wordt in beheer gegeven aan een vermogensbeheerder. BNP Paribas AM is aangesteld als vermogensbeheerder. Met BNP Paribas AM is een overeenkomst gesloten, waarin aan de beheerder een mandaat wordt gegeven waarbinnen de middelen mogen worden belegd. Tevens wordt in de overeenkomst gewaarborgd dat het Pensioenbestuur te allen tijde in control is en kan blijven.

De maandelijkse beleggingsrapportages en het toezicht van de uitbesteding van het vermogensbeheer zijn een vast agendapunt op de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de beleggingscommissie van het Pensioenfonds.

De beleggingen worden geadministreerd en bewaard bij BNP Paribas Security Services S.A. (‘BNP Paribas 2S’), de custodian van het Pensioenfonds.

Externe deskundigen

Het Pensioenbestuur laat zich bijstaan door verschillende externen deskundigen.

Adviseurs

De adviseur op het gebied van Pensioenen adviseert het Pensioenbestuur op pensioen technisch en actuarieel terrein (zoals onder meer over de premievaststelling). De adviseur van het Pensioenfonds is Willis Towers Watson.

Controlerend accountant

De accountant is belast met de controle van de administratie van het fonds, met het jaarlijks uitbrengen van een rapport over de financiële toestand van het Pensioenfonds en met de controle van het door het bestuur uit te brengen jaarverslag. De accountant doet verslag van zijn werkzaamheden aan het Pensioenbestuur. De accountant van het Pensioenfonds is PWC Accountants.

Certificerend actuaris

De certificerende actuaris van het Pensioenfonds is Willis Towers Watson.

Herverzekering

Het pensioenfonds heeft voor het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid (stop-loss verzekering) een herverzekeringsovereenkomst afgesloten met SCOR Global Life SE.

Compliance officer

Het Pensioenfonds heeft een externe compliance officer die is belast met het toezicht op de naleving van de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet, de interne procedures en gedragsregels zoals de gedragscode van het fonds.

Functionaris Gegevensbescherming

Het Pensioenfonds heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die is belast met het toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Heeft het Pensioenfonds uw persoonsgegevens niet correct behandeld, dan kunt u de Functionaris Gegevensbescherming daarop attenderen en deze zal dan een onderzoek instellen naar uw klacht.

De Functionaris Gegevensbescherming is als volgt te bereiken:

Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland

T.a.v. …… / Functionaris Gegevensbescherming

Postbus ….

Postcode en Woonplaats

e-mail: …..


Transparantie

Het Pensioenfonds communiceert helder en open over de pensioenregelingen, de financiële positie van het Pensioenfonds en de risico’s die daaraan die aan de uitvoering van de pensioenregelingen verbonden zijn. Het Pensioenfonds legt ook verantwoording af over de invulling van de aan het Pensioenfonds opgedragen taak, het gevoerde beleid en resultaten daarvan.

Deze website wil door het verstrekken van toegankelijke informatie een bijdrage leveren aan de door ons nagestreefde ‘transparantie’, maar is nog in ontwikkeling en zal daarom stapsgewijs worden gecompleteerd. Aan de beschikbare informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Klachten- en Geschillenprocedure

Het Pensioenfonds kent een Klachten- en Geschillenprocedure voor als u vindt dat u niet correct door het Pensioenfonds bent behandeld of wanneer u vindt dat u in uw rechten bent aangetast door de manier waarop het pensioenreglement of de statuten zijn uitgevoerd. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot onze administrateur:

Pensioenadministrateur: Dion Pensioen Services B.V.

E-mailadres: pensioenfondsatradius@dion.nl

Telefoonnummer 0523-208274