Over Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland


Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland

Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland (SPAN) statutair gevestigd te Amsterdam, is opgericht op 21 december 1960. Sinds 1 januari 2009 zijn in SPAN geen nieuwe deelnemers meer opgenomen. SPAN is een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Het is aangesloten bij de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie voor pensioenfondsen. SPAN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41199851.


Missie

Het Pensioenfonds heeft als missie het op een zorgvuldige en evenwichtige wijze uitvoeren van de uitkeringsovereenkomst zoals overeengekomen tussen de werkgever en de werknemers. Het bestuur van het Pensioenfonds heeft de uitkeringsovereenkomst getoetst op financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid en neemt bij de uitvoering de eigen verantwoordelijkheid in acht.


Visie

Het Pensioenfonds geeft uitvoering aan de tussen werkgever en werknemers overeengekomen uitkeringsovereenkomst, zoals vastgelegd in de pensioenregeling van het Pensioenfonds en benoemd in de CAO van de werkgever. Het bestuur is verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering en hecht waarde aan een goede samenwerking en communicatie met alle belanghebbenden.

Het Pensioenfonds is sinds 1 januari 2009 gesloten voor nieuwe deelnemers. In dit verband beoogt het bestuur van het Pensioenfonds uiteindelijk een overdracht van de verplichtingen en middelen van het Pensioenfonds die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. De visie van het bestuur met betrekking tot het gesloten karakter van het Pensioenfonds is dat een overdracht van de rechten en verplichtingen op enige termijn onvermijdelijk is. Het Pensioenfonds zal het moment van deze overdracht zelf bepalen. Bij een uiteindelijke overdracht zullen de belangen van alle betrokkenen leidend zijn. Het bestuur van het Pensioenfonds wil daarin transparant zijn: uitlegbaarheid van het gevoerde en te voeren beleid is altijd een voorwaarde.


Kernwaarden

Betrouwbaarheid, evenwichtigheid en transparantie.


Strategie

Om de door het bestuur van het Pensioenfonds geformuleerde missie en visie te kunnen realiseren, is gekozen voor de volgende strategische uitgangspunten:

  • Het Pensioenfonds streeft naar het uitkeren van minimaal de nominale pensioenaanspraken. Daarnaast streeft het Pensioenfonds naar het verlenen van toeslagen over de pensioenaanspraken voor zover de financiële positie van het Pensioenfonds dit toekomstbestendig toelaat. Hiermee wordt beoogd de koopkracht van deelnemers zo goed als mogelijk in stand te houden. Het beoogde niveau van toeslagverlening op lange termijn bedraagt gemiddeld minimaal 50% van de maximale maatstaf voor de betreffende deelnemers per jaar.
  • Het bestuur wil de uitvoering van de pensioenregeling (pensioenadministratie, financiële administratie en vermogensbeheer) zodanig inrichten dat er sprake is van een goede prijs/kwaliteit verhouding in combinatie met voor het bestuur acceptabele risico’s.
  • Het bestuur wil op de hoogte zijn van de belangen van de stakeholders en de communicatie van het Pensioenfonds hierop afstemmen.
  • Het bestuur wil een betrouwbare partner zijn door:
  • Beheerste en integere bedrijfsvoering aan de bestuurstafel.
  • Integer te handelen binnen alle fondsorganen, en samen te werken met gerenommeerde partijen.
  • De werkzaamheden van uitbestedingspartijen regelmatig te monitoren en te evalueren.
  • Evenwichtige belangenafweging nadrukkelijk en beargumenteerd onderdeel te laten zijn van de besluitvorming.
  • Open en eerlijk te communiceren richting deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
  • Diversiteit in de samenstelling van het bestuur en het verantwoordingsorgaan.

Onderdeel van de strategie van het Pensioenfonds is dat het bestuur zich oriënteert op de mogelijkheden om de uitvoering van de pensioenregeling op enig moment in de toekomst over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. Bij het beoordelen van de mogelijkheden hiertoe staat een toekomstbestendige uitvoering van de pensioenregeling centraal.