Vereenvoudiging pensioenregeling per 1 januari 2021

Jan 1, 2021, 09:00 AM by atradius

logo


Behandeld door S.P. Buschman
Datum December 2020
Telefoon +31 (0) 20 553 3128
E-mail pensioendesk@atradius.com
Betreft Vereenvoudiging pensioenregeling per 1 januari 2021


Geachte deelnemer,

U bouwt ouderdomspensioen op bij Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland
(hierna: SPAN, ook wel de rechtsvoorganger: het Delcredere Pensioenfonds) of u heeft in het verleden ouderdomspensioen opgebouwd bij SPAN. Het ouderdomspensioen dat is opgebouwd vanaf 1 januari 2018 gaat standaard in op uw 68-jarige leeftijd en wordt dan levenslang uitgekeerd. U kunt ervoor kiezen om het ouderdomspensioen eerder of later in te laten gaan. In het verleden heeft u ook levenslang ouderdomspensioen opgebouwd dat ingaat op uw 60-jarige en/of uw 62-jarige en/of uw 65-jarige leeftijd. Ook dit pensioen kunt u op basis van het geldende pensioenreglement eerder of later laten in gaan.

Om de uitvoering van de pensioenregeling te vereenvoudigen en de communicatie te kunnen verbeteren, heeft het bestuur van SPAN recent besloten om alle opgebouwde levenslange ouderdomspensioenen om te zetten naar een levenslang ouderdomspensioen ingaand op uw 68-jarige leeftijd. Dit betekent dat alle levenslange pensioenen met een ingangsdatum van 60 jaar, 62 jaar en/of 65 jaar worden omgerekend naar een levenslang ouderdomspensioen ingaande op uw 68-jarige leeftijd.

Hierdoor krijgt u straks dus niet meer de aparte pensioenaanspraken (60 jaar, 62 jaar en 65 jaar) op uw pensioenoverzicht te zien, maar ziet u straks één pensioenaanspraak die in gaat op uw 68-jarige leeftijd.

Dit laat onverlet dat de mogelijkheid in het pensioenreglement blijft bestaan om uw pensioen (deels) eerder uit te laten keren. In dat geval wordt (een deel van) uw pensioen weer teruggerekend naar het moment vanaf wanneer u de uitkering wilt ontvangen. In een online deelnemersportaal die volgend jaar beschikbaar komt, kunt u eenvoudig zelf een beeld krijgen van de hoogte van uw pensioenaanspraak wanneer u het ouderdomspensioen eerder laat in gaan. In het deelnemersportaal kunt u straks ook zien wat de hoogte van uw pensioenaanspraak wordt, als u gebruikt maakt van andere flexibiliseringsmogelijkheden uit het pensioenreglement.

Waarom heeft het bestuur van SPAN besloten tot omzetting?
Het bestuur van SPAN heeft om de volgende redenen besloten tot de omzetting:

  1. In de nieuwsbrief van oktober 2020 bent u geïnformeerd over de overgang van de pensioenadministratie van Inadmin RiskCo naar Dion Pensioen Services (DPS). Om deze overgang zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is een omzetting noodzakelijk;
  2. Door de omzetting wordt uw pensioen overzichtelijker;
  3. In de praktijk is gebleken dat nagenoeg geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. Bijna iedereen stelt de ingang van het ouderdomspensioen op leeftijd 60, leeftijd 62 en/of op leeftijd 65 uit;
  4. Door de omzetting wordt uw levenslang ouderdomspensioen op leeftijd 68 verhoogd. Het blijft echter mogelijk alsnog eerder dan de 68-jarige leeftijd te stoppen met werken en uw ouderdomspensioen eerder in te laten gaan. De reguliere voorwaarden van vervroeging zijn dan van toepassing. U leest meer over de mogelijkheid tot het eerder in laten gaan van uw ouderdomspensioen in het pensioenreglement;
  5. Door de omzetting worden de (toekomstige) administratiekosten verlaagd, hetgeen gunstig is voor het pensioenfonds en de deelnemers;
Wat betekent dit voor u?
Het opgebouwde levenslang ouderdomspensioen ingaand op uw 60-jarige leeftijd, op uw 62-jarige leeftijd en/of uw 65-jarige leeftijd wordt omgezet naar een levenslang
ouderdomspensioen op uw 68-jarige leeftijd. De hoogte van uw pensioenaanspraak gaat hierdoor iets omhoog, echter de totale waarde van uw pensioen wijzigt niet. Na de
omzetting heeft u enkel een hoger levenslang ouderdomspensioen dat ingaat op uw 68-
jarige leeftijd.


Hebt u ook recht op overbruggingspensioen van 62 jaar tot 65 jaar? Dan krijgt u hierover
apart een bericht in januari 2021.

Kunt u eerder met pensioen als al uw levenslang ouderdomspensioen is omgezet
naar leeftijd 68 jaar?

Ja. U kunt uw levenslang ouderdomspensioen nog steeds eerder in laten gaan, hetgeen
niet wordt veranderd door het omzetten van al uw levenslang ouderdomspensioen naar
levenslang ouderdomspensioen ingaand op uw 68-jarige leeftijd. Uitgangspunt is en blijft
dat uw pensioen uiterlijk op de AOW-gerechtigde leeftijd tot uitkering komt.
Welke AOW-datum voor u van toepassing is leest u op:
https://www.wijzeringeldzaken.nl/rekenhulpen/rekenhulp-aow-leeftijd/

Wat betekent de omzetting naar leeftijd 68 voor het partnerpensioen?
De omzetting heeft geen gevolgen voor uw partner- en wezenpensioen.

Kunt u bezwaar maken tegen de omzetting van het levenslang ouderdomspensioen naar leeftijd 68?
Het bestuur heeft voorafgaand aan het besluit de belangen van alle belanghebbende zorgvuldig afgewogen. In de pensioenwet is verder vastgelegd dat het bestuur kan beslissen de pensioenen om te zetten naar de actuele pensioendatum in het pensioenreglement, te weten 68 jaar. U kunt hiertegen geen bezwaar maken.

U kunt altijd kiezen uw ouderdomspensioen ingaand op uw 68-jarige leeftijd weer eerder in te laten gaan. U leest meer over de mogelijkheid uw ouderdomspensioen eerder in te laten gaan in het pensioenreglement.

Kan de pensioenrichtdatum in het pensioenreglement in de toekomst vaker
veranderen?

De pensioenrichtdatum in het pensioenreglement is nu 68 jaar. Deze datum is afgeleid van de eventuele stijging van de (toekomstige) AOW-leeftijd. Mocht de AOW-leeftijd in de toekomst wijzigen, dan worden de pensioenen op basis van de aangepaste pensioenrichtdatum in het pensioenreglement van SPAN hierop aangepast.

Wanneer wordt u geïnformeerd?
Wanneer de overdracht van de pensioenadministratie bij Dion is afgerond, ontvangt u ter bevestiging een persoonlijk overzicht met uw pensioenaanspraak per 1 januari 2021 voor de omzetting en na de omzetting. U hoeft hiervoor verder niets te doen.

Contactgegevens
Het bestuur van het pensioenfonds heeft als beleid de communicatie met deelnemers te optimaliseren. Dit kan alleen met uw medewerking. U ontvangt deze brief per post omdat wij nog geen emailadres van u hebben ontvangen. De pensioenadministratie en de toegang tot uw persoonlijke informatie is per 1 januari 2021 volledig digitaal. Het is dus echt noodzakelijk dat u uw emailadres aan ons kenbaar maakt via: pensioendesk@atradius.com.

Zonder uw emailadres kunnen wij u straks niet voorzien in uw persoonlijke informatie als nieuwsbrieven, pensioenoverzichten maar is het ook niet mogelijk om u toegang te geven voor ons deelnemersportaal.


Heeft u vragen?
Meer informatie over pensioen vindt u op de website, www.atradius.nl/pensioenfonds.
U kunt ons ook bellen op 020-5533128. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Of u mailt uw vraag naar pensioendesk@atradius.com. Wij helpen u graag bij de keuzes die u heeft met uw pensioen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland

Mevrouw F.E. Beijdorff    De heer S.P. Buschman
 Voorzitter   Secretaris