Nieuwsbrief 2021 - Q1

Apr 2, 2021, 09:00 AM by atradius

logo


Brief voorzitter (Laag 1)

 

Onderwerp: Nieuwsbrief Datum: april 2021

Geachte deelnemer,

Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de ontwikkelingen bij Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland (‘SPAN’). Een samenvatting treft u hieronder aan.

Uitnodiging Algemene vergadering Deelnemers

Het bestuur is van plan rond mei/juni 2021 een digitale sessie te organiseren voor de Algemene Vergadering Deelnemers SPAN. Deelnemers die eerder een emailadres hebben verstrekt, kunnen worden uitgenodigd voor deze vergadering.

Een definitieve agenda van de Algemene Vergadering van Deelnemers volgt nog, maar de belangrijkste onderwerpen zullen zijn:
 • Beleid van het Pensioenfonds in 2020
 • Pensioenhervormingen in Nederland
 • Toekomst van het Pensioenfonds

Ontwikkeling financiële positie SPAN

De beleidsdekkingsgraad is 103,8% per eind 2020. De actuele dekkingsgraad is 110,9% per 31 december 2020 op basis van de DNB UFR. De dekkingsgraad van SPAN herstelt zich langzaam in 2021. Na een moeilijk jaar vol onzekerheden in 2020, is er een zichtbaar herstel waar te nemen. In de nieuwsbrief leest u een overzicht van de financiële situatie en een korte toelichting daarop.

Geen toeslag per 1 januari 2021

De dekkingsgraad is niet voldoende om uw pensioen te verhogen met een toeslag per 1-1-2021. In deze nieuwsbrief leest u een toelichting op het besluit ten aanzien van de toeslagverlening.

Premie 2021

De pensioenpremie 2021 voor SPAN is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de lage marktrente en de strengere eisen rondom de berekening van de pensioenverplichtingen. Ook de toegenomen verwachte levensduur en de stijging van de gemiddelde leeftijd van de deelnemers in SPAN leiden tot een hogere premie.

Herstelplan 2021

Het bestuur heeft het jaarlijkse herstelplan geactualiseerd en ingediend bij DNB. Volgens het herstelplan 2021 zal SPAN in de komende 5 jaar op eigen kracht kunnen herstellen. Gezien het Pensioenfonds sinds eind 2020 in een dekkingstekort zit, zal eind 2021 worden beoordeeld of een aanvullende bijdrage moet worden gevraagd aan de werkgever.

Transitie pensioenadministratie van Inadmin RiskCo naar Dion Pensioen Services

In de voorgaande nieuwsbrief en in de brief van december 2020 hebben wij u geïnformeerd over het besluit van het bestuur om de pensioenadministratie bij Inadmin RiskCo over te dragen aan Dion Pensioen Services. In deze nieuwsbrief leest u een korte update.

Pensioenhervorming in Nederland

Het pensioenlandschap in Nederland gaat veranderen. Dit blijkt uit nieuwe wetgeving. Pensioen opbouwen bij de werkgever in een zogeheten eindloon- of middelloonregeling is dan niet meer mogelijk. Hoe Atradius NL en het bestuur van SPAN omgaat met deze wijzigingen, moet nog nader worden afgesproken. Om die reden is er een werkgroep opgezet. Wie in deze werkgroep zitten leest u in de nieuwsbrief.

Vacature pensioengerechtigden in het VO

Er is een brief gestuurd aan alle pensioengerechtigden over de vacature in het
Verantwoordingsorgaan. Alexander Otten is voorgedragen als nieuw lid van het
verantwoordingsorgaan.

Oordeel Visitatiecommissie 2021 (over 2020)

De Visitatie Commissie (‘VC’) heeft zich in de afgelopen periode een positief beeld gevormd over het functioneren van het bestuur en heeft ook enkele aanbevelingen gedaan.

Meer informatie over de bovenstaande onderwerpen treft u in de bijgesloten Nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Fiona Beijdorff
Voorzitter
Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland

Bijlagen:
Laag 2: Nieuwsbrief met een toelichting op de onderwerpen
Laag 3: Begrippenlijst en verwijzing naar aanvullende informatie op de website van SPAN

Nieuwsbrief SPAN (Laag 2)


Ontwikkeling financiële positie SPAN

De (actuele) dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van het vermogen (totale beleggingen) en de pensioenverplichtingen. Deze drukt uit in hoeverre SPAN naar verwachting in de toekomst aan de verplichtingen kan voldoen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden en is leidend voor kortingen en indexatie van de aanspraken.

De dekkingsgraad van SPAN is gedaald van 111,8% per 31 december 2019 naar 110,9% per 31 december 2020 op basis van de DNB UFR. Na een terugval van de dekkingsgraad in het eerste kwartaal van 2020 door de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie, is de dekkingsgraad van SPAN gedurende het laatste kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 hersteld. De beleidsdekkingsgraad is door de terugval in 2020 gedaald tot 103,8% per eind 2020. Het bestuur verwacht dat de beleidsdekkingsgraad de komende maanden ook weer zal stijgen nu de actuele dekkingsgraad op basis van de DNB UFR hersteld is.

news2021Q1-01

Eind 2020 is de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad van 105% gekomen, waardoor het Pensioenfonds een dekkingstekort heeft. Het dekkingstekort is gemeld bij de werkgever. Eind 2021 zal moeten blijken of er nog sprake is van een dekkingstekort en of er een extra bijdrage door de werkgever noodzakelijk is. Voorlopig blijft de beleidsdekkingsgraad achter op de ontwikkeling van de DNB UFR dekkingsgraad door de middeling over de laatste twaalf maanden.

Vanwege het dekkingstekort heeft het bestuur van SPAN in 2021 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Geen toeslag per 1 januari 2021

Het bestuur van SPAN probeert elk jaar op 1 januari de pensioenen aan te passen aan de prijsstijgingen in het voorgaande jaar. Het aanpassen van de pensioenen aan de prijsstijgingen wordt indexatie genoemd. Een verhoging van het pensioen moet volgens wettelijke regels toekomstbestendig zijn. Dat betekent dat de beleidsdekkingsgraad voldoende ruimte moet bieden om de indexatie van dat jaar ook in toekomstige jaren uit te keren. Bij het nemen van het indexatiebesluit moet het bestuur van SPAN daarom rekening houden met de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt dus of de pensioenen verhoogd (toeslag verlenen) of verlaagd (korten) moeten worden. De voorwaarde voor indexatie is dat de hoogte van de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. De beleidsdekkingsgraad van 31 december 2020 bedroeg 103.8%. Dat is niet voldoende om de pensioenen per 1 januari 2021 te kunnen verhogen.


Premie 2021

Het bestuur van SPAN is volgens de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever verplicht om minimaal de kostendekkende premie te heffen. Het bestuur van SPAN heeft de adviserend actuaris, Willis Towers Watson, verzocht om de voorlopige kostendekkende premie 2021 te berekenen. De voorlopige, kostendekkende premie 2021 bedraagt € 10.448.000,- (inclusief uitvoeringskosten). De premie als percentage van de totale som van de salarissen van actieve deelnemers (rekening houdend met een maximum pensioengevend salaris van EUR 112.189,-) bedraagt 49% (2020: 42,8%). De werkgever heeft de premie inmiddels betaald en het bestuur heeft de premie belegd conform het beleggingsplan van het Pensioenfonds.


Herstelplan 2021

Er gelden wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen. Zoals in een eerdere nieuwsbrief beschreven is er sprake van een dekkingstekort voor SPAN. Dit betekent dat de beleidsdekkingsraad lager is de vereiste dekkingsgraad van 105%. In maart 2021 heeft het bestuur het herstelplan herzien en opnieuw ingediend bij DNB. De financiële positie van SPAN herstelt gestaag. Dit komt voornamelijk door het rendement op de beleggingen dat hoger is dan verwacht.


Transitie pensioenadministratie van Inadmin RiskCo naar Dion Pensioen Services

De transitie van de pensioenadministratie van RiskCo Inadmin, is na het afsluiten van boekjaar 2020 in volle gang. De overdracht van de uitkeringen aan de gepensioneerden vanaf januari 2021 is zonder problemen verlopen. Een ander onderdeel van de transitie is de omzetting van oude pensioenaanspraken naar een pensioentoezegging onder het huidige pensioenreglement. Dat wil zeggen dat de oude levenslange pensioenaanspraken worden herrekend naar een levenslange pensioenaanspraak die tot uitkering komt op de pensioenrichtleeftijd: 68 jaar (of de AOW gerechtigde leeftijd als die voor 68 jaar komt).

Ook het tijdelijke overbruggingspensioen wordt collectief omgezet naar 68 jaar. Het
overbruggingspensioen was voorheen (pensioenreglement in 2001) een kleine, tijdelijk aanvulling tussen 62 jaar en 65 jaar. De pensioenleeftijd in het toen geldende reglement was 62 jaar. Vanaf 62 jaar werd er nog geen AOW uitgekeerd, dat was toen vanaf 65 jaar. Om toch vanaf 62 jaar met pensioen te kunnen gaan, werd er een overbruggingspensioen toegekend om de AOW-uitkering te compenseren. Het bestuur heeft hier veel vragen over gekregen. Een zeer beperkt aantal deelnemers heeft bezwaar gemaakt tegen deze omzetting.

De transitie en daarmee de omzetting van de pensioenaanspraken is nog niet volledig afgerond. Zodra de omzetting van de pensioenen naar 68 is voltooid, worden de aanspraken schriftelijk bevestigd aan alle deelnemers. Het bestuur ziet toe dat dat in de komende twee maanden gebeurd. Daarnaast is de planning dat voor de komende zomer een online deelnemersportaal beschikbaar is voor alle deelnemers van SPAN. Het bestuur vraagt hiervoor dus nog even uw geduld.


Pensioenhervormingen in Nederland

U heeft vast gehoord over het ‘pensioenakkoord’. Dit betekent dat het pensioenlandschap in Nederland gaat veranderen. Alhoewel nog niet alle details bekend zijn, is op het initiatief van het bestuur van SPAN een werkgroep gestart welke verschillende mogelijkheden onderzoekt. De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van:

 • De Werkgever Atradius Nederland (Directie en Human Resources)
 • Het Verantwoordingsorgaan van SPAN
 • De Ondernemingsraad van de werkgever
 • De Vakbond (FNV)
 • Het Bestuur van SPAN

De werkgroep staat onder de regie van een externe consultant van Sprenkels & Verschuren. Daarnaast worden de belanghebbenden ondersteund door een eigen externe adviseur. Het doel van de werkgroep is verschillende mogelijkheden te verkennen om de pensioentoezegging van Atradius betaalbaar en uitvoerbaar te houden. De toekomst van het pensioenfonds is hierbij onderwerp van gesprek.


Vacature Verantwoordingsorgaan

Eind vorig jaar is door de toetreding van Bas Sepers in het bestuur van SPAN een vacature ontstaan in het Verantwoordingsorgaan (VO). Omdat het een positie namens de gepensioneerden betreft, is aan alle pensioengerechtigden gevraagd wie zich kandidaat wil stellen voor het Verantwoordingsorgaan. Geen van de pensioengerechtigden heeft zich gekandideerd.

Alexander Otten heeft zich afgelopen jaren bewezen als betrokken en kundig schaduwlid van het Verantwoordingsorgaan. Alexander heeft zich bereid verklaard om namens de pensioengerechtigden de vrijgekomen positie in het VO in te nemen. Alexander werkt inmiddels 15 jaar bij Atradius Dutch State Business in het projectfinancieringsteam.

Aangezien er één kandidaat is, zijn er geen verkiezingen gehouden en is Alexander benoemd tot vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan, als opvolger van Bas Sepers. Het VO bedankt Bas voor zijn inzet en wenst Alexander veel succes in zijn nieuwe rol.


Oordeel visitatiecommissie 2021 (over 2020)

De VC heeft de periode 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020 onderzocht. Alvorens in deze samenvatting de belangrijkste oordelen en aanbevelingen per onderdeel weer te geven, wil de VC als algemeen oordeel kwijt dat het positief is over de wijze waarop het fonds in de onderzochte periode heeft gefunctioneerd. Het was om meerdere redenen een bijzondere periode. De belangrijkste externe ontwikkeling was COVID-19 die zowel de financiële positie onder druk zette als ook een andere manier van werken bij het fonds en de uitbestedingspartners veroorzaakte. Meer fondsspecifiek waren dat met name de problemen bij de pensioenuitvoerder en het (snel) op zoek moeten naar een nieuwe pensioenuitvoerder, en aandacht voor de toekomstvisie van het fonds.
Naar de mening van de VC heeft het bestuur dat adequaat opgepakt zonder daarbij andere dossiers onvoldoende aandacht te geven. Zo is gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van het risicomanagement, is de pensioenregeling minder complex gemaakt en zijn in de beleggingsportefeuille stappen gezet op het terrein van ESG.


Functioneren van de governance

De VC is van oordeel dat de fondsdocumenten op orde zijn en dat de organen naar behoren zijn ingericht en functioneren. De VC vindt ook dat het VO de aanbevelingen van de VC in de voorgaande visitatie over het versterken van de rol van het VO voortvarend heeft opgepakt. Aanbevolen wordt aandacht te blijven te geven aan de druk op het bestuur en de afzonderlijke bestuursleden teneinde op een reële wijze invulling te kunnen blijven geven aan een kwalitatief goede invulling van de bestuurstaken.


Functioneren, van het bestuur

De VC is van oordeel dat het bestuur op een prima niveau functioneert. Er is sprake van uitgebreide besluitvormingsdocumentatie. Dit heeft naar het oordeel van de VC ook dit jaar weer geleid tot een transparante wijze van vastleggen van besluiten. De VC is van oordeel dat vergaderingen goed worden voorbereid, notulen goed worden bijgehouden, onderwerpen steeds vast op de agenda staan en er sprake is van een goede en duidelijke jaarplanning. Door het opleidingsplan, de aandacht voor geschiktheid en de zelfevaluaties houdt het bestuur zichzelf scherp en blijft het zich ontwikkelen. Met betrekking tot de wijziging van de pensioenadministrateur is de VC van oordeel dat het bestuur snel, goed en daadkrachtig heeft gehandeld, waardoor er geen significante gevolgen zijn.


Beleid van het bestuur

Het fonds besteedt ruime aandacht aan de verschillende relevante beleidsgebieden en heeft dat ook vastgelegd in verschillende beleidsdocumenten die periodiek ook herzien worden. De VC heeft wel enkele opmerkingen geplaatst over de volledigheid en/of de consistentie van sommige documenten.


Algemene gang van zaken in het fonds

Het bestuur bewaakt de beheerste en integere bedrijfsvoering goed, waar nodig wordt ingegrepen. Het bestuur is voldoende ‘in control’. Dit wordt in deze visitatieperiode nog eens onderstreept door de adequate wijze waarop de problemen inzake de pensioenuitvoering zijn opgepakt.


Adequate risicobeheersing

Het risicobewustzijn van het fonds is van een goed niveau. De sleutelfunctiehouder en de risicocommissie verzetten het nodige werk. Het fonds wil ook onder meer door een uitgevoerde audit kritisch naar zichzelf kijken. De VC beveelt aan om nog eens kritisch te kijken of de scheiding tussen eerstelijns en tweedelijns verantwoordelijkheden voldoende scherp zijn afgebakend.


Evenwichtige belangenafweging

Geconcludeerd kan worden dat het bestuur en de individuele bestuurders zich bewust zijn van de onderscheiden belangen van de diverse deelgroepen binnen het pensioenfonds en deze belangen zorgvuldig wegen naar het belang van het fonds als geheel. Dit komt tot uitdrukking in de besluitvormingsdocumenten. De VC beveelt aan de besluitvormingsdocumenten in deze nog iets aan
te scherpen.


Communicatie

De VC oordeelt positief over de houding van bestuur en het fonds met betrekking tot communicatie: er is een duidelijk plan dat regelmatig wordt ge-update en er wordt actief gestreefd naar open en transparante communicatie met deelnemers en andere stakeholders. Anderzijds zijn er ook de nodige uitdagingen en in- en externe ontwikkelingen die om extra aandacht op communicatieterrein vragen waaronder de nieuwe ontwikkelingen op ESG-gebied en het Nieuwe PensioenAkkoord. Te overwegen
valt een aparte werkgroep of commissie daarvoor in te richten, eventueel met externe ondersteuning. De VC beveelt ook aan straks samen met de nieuwe pensioenuitvoerder te bezien, welke mogelijkheden zij hebben ten aanzien van het verder verbeteren van communicatie in brede zin.


Naleving Code Pensioenfondsen

De VC is van oordeel dat het bestuur de code naleeft en daar waar zij afwijkt van de code dat afdoende heeft toegelicht.


Cultuur en gedrag

De VC is van mening dat binnen het bestuur de juiste houding en omgang met elkaar heerst om de bestuurlijke processen goed te laten verlopen. De zelfevaluaties hebben voldoende diepgang en het bestuur gaat ook op de juiste manier om met de verbeterpunten.


Opvolging aanbevelingen uit vorige visitaties

Het bestuur heeft de overgrote deel van VC-aanbevelingen van 2019 opgepakt en afgerond of is dat voornemens op korte termijn te doen.

 • De heer drs. H.J.J. Debrauwer (voorzitter)
 • Mevrouw mr. drs. D.J.M.P. Horsmeier CSFL MM
 • De heer mr. drs. R. Grotendorst IDP-C

Digitale communicatie

De nieuwsbrief wordt standaard digitaal verstuurd. Nog niet alle gewezen deelnemers en pensioengerechtigden hebben een e-mailadres doorgegeven. Wij verzoeken u vriendelijk dit alsnog te doen via een e-mail (met uw naam, geboortedatum) naar: pensioendesk@atradius.com. Wilt u de nieuwsbrief per post blijven ontvangen, dan kunt u dit per brief of per e-mail expliciet aangeven. Na verzending van deze nieuwsbrief kunt u deze ook terugvinden op de website van SPAN: http://atradius.nl/pensioenfonds.


Meer informatie

Hebt u vragen over uw pensioen of over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met Peter Buschman van de afdeling Group Human Resources van Atradius via het e-mailadres pensioendesk@atradius.com of telefonisch (020) 553 3128.
Vragen kunnen ook gesteld worden aan het SPAN deelnemersloket bij Dion Pensioen Services, de pensioenuitvoerder van SPAN, telefonisch 0523 - 208250 en E-mail loket:
pensioenfondsatradius@dion.nl.


Klachten- en geschillenregeling

SPAN heeft een klachten- en geschillenregeling. Hierin staat op welke wijze deelnemers een klacht over de toepassing van het pensioenreglement of de statuten van SPAN kunnen indienen bij het bestuur en hoe het bestuur de klacht behandelt. De klachtenregeling is eveneens op te vragen bij Peter Buschman.


Disclaimer

Wij hebben deze nieuwsbrief met zorg samengesteld. Om de teksten leesbaar te houden, hebben wij een aantal zaken vereenvoudigd. Aan deze nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. In het pensioenreglement van SPAN staat de geldende tekst van de pensioenregeling.