16-7-2021 - Brief over voornemen collectieve overdracht en opheffing pensioenfonds

Aug 18, 2021, 12:55 PM by atradius

logo 

Informatie Toekomst

16 juli 2021


Geachte mevrouw, mijnheer,

U bent deelnemer, gewezen of arbeidsongeschikte deelnemer of pensioengerechtigde van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland (hierna SPAN). Bij SPAN vinden de komende tijd belangrijke veranderingen plaats waarover het bestuur van SPAN op 10 september 2021 een deelnemersvergadering zal houden. In deze brief vertellen we u graag meer over deze veranderingen en deze vergadering.

Samenvatting van de belangrijkste punten in deze brief:

 • Onder voorbehoud van interne goedkeuringen, hebben de werkgever Atradius, de FNV en de Ondernemingsraad besloten dat de huidige actieve deelnemers per 1-1-2022 geen pensioen meer opbouwen bij SPAN.
 • De beëindiging van de pensioenopbouw, alle ontwikkelingen in Nederland rond het Pensioenakkoord en de steeds zwaardere toezichtseisen maken dat het bestuur van SPAN goed heeft nagedacht over de toekomst van het fonds.
 • Conclusie van het bestuur is dat het onderbrengen van alle pensioenaanspraken bij een verzekeringsmaatschappij duidelijk de voorkeur verdient.
 • Alle pensioenaanspraken en garanties blijven in dat geval behouden/in stand.
 • De verzekeringsmaatschappij betaalt dan uw huidige of toekomstige pensioen (en uw partnerpensioen wanneer u komt te overlijden).
 • De verzekeringsmaatschappij verhoogt ook uw pensioen elk jaar (indexatie) in bepaalde mate.
 • Na het overdragen van de pensioenaanspraken naar een verzekeringsmaatschappij zal SPAN worden opgeheven.
 • Op 10 september 2021 organiseert het bestuur een vergadering waarin zij om goedkeuring vraagt van deze voorstellen. U bent van harte welkom om u volledig te laten informeren en vragen te stellen. Om misverstanden te voorkomen: volgens onze statuten hebben deelnemers en pensioengerechtigden geen stemrecht; maar het bestuur wil alle vragen wel graag horen (hoorrecht).
 • Reserveert u 10 september 2021 alvast in uw agenda.

Het bestuur vindt het belangrijk om uw mening te horen. Heeft u na het lezen van deze brief vragen of opmerkingen, e-mail dan naar pensioendesk@atradius.com of schrijf naar (postzegel niet nodig):

Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland
t.a.v. de heer S.P. Buschman
Antwoordnummer 46008
1060 VB Amsterdam

Indien gewenst kunnen wij ook telefonisch contact met u opnemen; vermeldt u in uw e-mail of brief of u dit uw voorkeur heeft.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fiona Beijdorff
Voorzitter
Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland

 

 

Toelichting

SPAN wordt een volledig gesloten en slapend pensioenfonds
De regering heeft vorig jaar overeenstemming bereikt met de werkgevers- en werknemersorganisaties over hervormingen van het Nederlandse pensioenstelsel. De afspraken zijn vastgelegd in het zogenaamde Pensioenakkoord.

Dit Pensioenakkoord heeft grote gevolgen. In de eerste plaats verdwijnt de zogenaamde middelloonregeling in Nederland. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle werkgevers in Nederland een beschikbare premieregeling toezeggen aan hun medewerkers. Dit geldt ook voor de medewerkers van Atradius. Om ervoor te zorgen dat de huidige medewerkers van Atradius zo min mogelijk nadeel ondervinden van deze wijzigingen, hebben de werkgever Atradius, de FNV en de Ondernemingsraad van Atradius, onder voorbehoud van interne goedkeuringen, besloten dat de overgang van middelloon naar beschikbare premie het beste al per 1-1-2022 kan plaatsvinden, Dit betekent dat er vanaf 1-1-2022 geen pensioen meer wordt opgebouwd in SPAN. De uitvoeringsovereenkomst tussen Atradius en SPAN wordt daardoor beëindigd, hetgeen het voortbestaan van SPAN verder onder druk zet.

Toekomst SPAN onder druk
SPAN is sinds 2009 gesloten voor nieuwe medewerkers/deelnemers. Het bestuur had eerder al geconcludeerd dat het niet voor de hand ligt om nog lang door te gaan met het pensioenfonds. Dit heeft het bestuur in eerdere nieuwsbrieven al laten weten. Het bestuur van SPAN ziet al geruime tijd dat er steeds zwaardere toezichtseisen aan pensioenfondsen worden gesteld, dat de uitvoeringskosten van SPAN steeds hoger worden en dat er betere en goedkopere alternatieve uitvoerders in de markt zijn.

Verder wordt het steeds lastiger voor mensen om te vinden die voldoen aan de zware opleidingseisen en die ook nog bestuurslid willen worden. Een implementatie van het Pensioenakkoord heeft de discussie over het voortzetten van SPAN versterkt.

Het Pensioenakkoord heeft voor alle deelnemers van SPAN gevolgen voor de hoogte van het pensioen. Ook voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van SPAN. Volgens het Pensioenakkoord moeten de pensioenen over het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel waardoor er meer onzekerheid komt over de hoogte van de pensioenuitkering. De bijstortingsverplichting van de werkgever kan ook niet blijven bestaan binnen het nieuwe stelsel. Het overzetten van de pensioenen van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel past volgens het bestuur daarom niet bij de toekomst van het pensioenfonds.

Alternatief: Buy-out
Omdat het niet voor de hand ligt om door te gaan met SPAN in de huidige situatie, heeft het bestuur onderzoek gedaan naar alternatieven. De conclusie is dat overdracht naar een verzekeringsmaatschappij de beste oplossing is. Dit betekent dat de verzekeraar alle pensioenaanspraken en de bijbehorende beleggingen overneemt. Dit wordt een “buy-out” genoemd. Door de overdracht blijven de pensioenen zoals ze zijn en worden de pensioenen niet omgezet naar het nieuwe stelsel van het Pensioenakkoord. Na de overdracht garandeert de verzekeringsmaatschappij de verdere uitbetaling van alle pensioenuitkeringen. Deze oplossing geeft alle belanghebbenden de meeste zekerheid.

Indexatie
Het bestuur wil proberen een gegarandeerde indexatie in te kopen bij de verzekeraar. Dat betekent dat u elk jaar recht heeft op een verhoging van uw pensioen. Gegarandeerd betekent in dit geval dat toekomstige pensioenverhogingen niet meer afhangen van de financiële situatie van de verzekeringsmaatschappij. En ook niet direct van rentestanden of beursontwikkelingen. Het bestuur kijkt op dit moment of het mogelijk is om bijvoorbeeld een jaarlijks gegarandeerde indexatie van 50% van de Europese prijsinflatie in te kopen bij de verzekeraar. Een andere mogelijkheid is om een gegarandeerde vaste indexatie van ongeveer 1% per jaar in te kopen. Deze voorbeelden zijn in lijn met de huidige ambitie van SPAN ten aanzien van het verhogen van de pensioenen. Tegelijkertijd zijn een gegarandeerde indexatie van 50% van de Europese prijsinflatie of een gegarandeerde vaste indexatie van ongeveer 1% per jaar veel beter dan de gerealiseerde indexatie in de afgelopen 13 jaar waarin SPAN nauwelijks heeft kunnen indexeren.

De uiteindelijke hoogte en vorm van de indexatie hangen af van de inkoopcondities en de beschikbare middelen van SPAN op het moment dat er een akkoord wordt bereikt met een geschikte verzekeringsmaatschappij. De uiteindelijke jaarlijkse indexatie kan dus nog anders en hoger of lager worden. Een vertegenwoordiging van het bestuur is met de werkgever in gesprek en heeft gevraagd van de werkgever extra middelen beschikbaar kan stellen om de overdracht naar een verzekeringsmaatschappij financieel te ondersteunen. Tijdens de komende AVD zal meer duidelijkheid zijn.

Vervolgstappen
Het bestuur heeft recent offertes opgevraagd bij verschillende, gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen om te zien of een buy-out dit jaar haalbaar is en welke verzekeringsmaatschappij op dit moment de beste aanbieding doet. Uiteraard kijkt het bestuur niet alleen naar de prijs. Kredietwaardigheid en dienstverlening zijn eveneens van groot belang. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid. Het verantwoordingsorgaan zal gevraagd worden om een advies uit te brengen aan het bestuur over de buy-out en de opheffing van het fonds.

Volgens de statuten dient de opheffing van het fonds door de Algemene Vergadering van Deelnemers (AVD) te worden goedgekeurd. Volgens de statuten is het bestuur bevoegd om bij de opheffing van het fonds de pensioenaanspraken over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij. Tijdens de AVD van 10 september 2021 zal de buy-out uitgebreid worden toegelicht alvorens te stemmen over het opheffen van het pensioenfonds.

Opheffen van het pensioenfonds
Het voorstel tot opheffing van het fonds, is goedgekeurd als 2/3e meerderheid van de aanwezige deelnemers (medewerkers van Atradius) voor stemt. De statuten van SPAN geven geen instemmingsrechten aan de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Wel wil het bestuur gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van harte uitnodigen voor de AVD omdat zij zeker ook geïnteresseerd zullen zijn in alle veranderingen en hier mogelijk vragen over willen stellen. Ook deze vragen wil het bestuur horen. 

Naast de instemming door de Algemene vergadering van Deelnemers is een instemming van De Nederlandse Bank (DNB) nodig. DNB zal toetsen of er sprake is van een evenwichtige belangenafweging. Wanneer DNB geen bezwaar heeft tegen de overdracht, dan zal SPAN op termijn op houden te bestaan.

Informatiesessie en Algemene vergadering van deelnemers
Op twee momenten zal het bestuur u nader informeren over de voorstellen:

 • Tijdens een online vragenuur op 24 augustus 2021 zal het bestuur een presentatie verzorgen en vragen beantwoorden. Deze online-sessie kunt u thuis via uw computer bijwonen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een email te sturen naar pensioendesk@atradius.com. Als u vragen heeft, vermeldt u ze in dezelfde email dan komen we er tijdens de online-sessie op terug. Na uw aanmelding krijgt u per email te horen hoe u online kunt deelnemen.

 • Tijdens de Algemene vergadering van deelnemers op 10 september 2021. Meldt u zich hiervoor aan door een email te sturen naar pensioendesk@atradius.com en vermeldt u in deze email alvast uw eventuele vragen en/of opmerkingen. Aanmelding is belangrijk omdat we dan weten welke locatie passend is, ook met het oog op de dan geldende coronamaatregelen. Een officiële uitnodiging met agenda van de vergadering volgt nog.

Meer informatie
Meer informatie over SPAN vindt u op: www.pensioenfondsatradius.nl

Heeft u vragen over uw pensioen of over de inhoud van deze opdracht, dan kunt u contact opnemen met Peter Buschman van de afdeling Group Human Resources van Atradius via het e-mailadres pensioendesk@atradius.com of telefonisch (020) 553 3128 (afwezig van16 juli 2021 tot en met 2 augustus 2021).

Vragen over het pensioen dat u heeft opgebouwd kunnen ook gesteld worden aan de pensioenadministrateur van SPAN: Dion Pensioen Services, telefonisch 0523 - 208274 en e-mail: pensioenfondsatradius@dion.nl

Klachten- en geschillenregeling
SPAN heeft een klachten- en geschillenregeling. Hierin staat op welke wijze deelnemers een klacht over de toepassing van het pensioenreglement of de statuten van SPAN kunnen indienen bij het bestuur en hoe het bestuur de klacht behandelt. De klachtenregeling is eveneens op te vragen bij Peter Buschman.

Disclaimer
Wij hebben deze brief met zorg samengesteld. Om de teksten leesbaar te houden, hebben wij een aantal zaken vereenvoudigd. Aan deze nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. In het pensioenreglement van SPAN staat de geldende tekst van de pensioenregeling.

Toelichting begrippen

Middelloonregeling
De middelloonregeling is een pensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioen afhankelijk is van het gemiddelde verdiende loon. Het middelloonsysteem is een vorm waarbij de pensioenuitkering vaststaat.

Beschikbare premieregeling
Een beschikbare premieregeling is een vorm van sparen voor een pensioen waarbij de premie vaststaat. De begunstigde belegd de premies en draagt daarbij het financiële risico. Het opgebouwde kapitaal wordt op pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering. De hoogte van de pensioenuitkering is afhankelijk van de rente op dat moment. Eventueel kan na de pensioendatum ook nog worden belegd met een deel van het kapitaal dat niet direct wordt omgezet in een pensioenuitkering.

Buy-out
Bij een buy-out worden alle pensioenaanspraken en de bijbehorende beleggingen door een pensioenfonds overgedragen aan een verzekeringsmaatschappij. Deelnemers en pensioengerechtigden en later hun eventuele nabestaanden hebben daarna recht op een uitkering van deze verzekeringsmaatschappij. Alle pensioenaanspraken en garanties blijven bij een buy-out behouden. De verzekeringsmaatschappij verhoogt tevens elk jaar de pensioenen (indexatie) indien dit bij het sluiten van de overeenkomst ook wordt ingekocht.

Appendix

The main points in this letter are:

 • Subject to internal approvals, the employer Atradius, the Union FNV and the Works Council have decided that the current active participants will no longer accrue future pension in SPAN as of 1-1-2022.
 • This termination of the pension accrual, all the developments in the Netherlands regarding the Pension Agreement and the increasingly strict supervisory requirements mean that the board of SPAN has thought carefully about the future of the fund.
 • The board's conclusion is that transferring all pension entitlements to an insurance company is the preferred option.
 • In that case, all pension entitlements and guarantees will be maintained.
 • The insurance company will pay out your current or future pension (and your partner's pension in the event of your death).
 • The insurance company also increases your pension every year (indexation) to a certain extent.
 • After transferring the pension entitlements to an insurance company, SPAN will be discontinued.
 • On September 10, 2021, the board will call a meeting to request approval of these proposals. You are most welcome to attend to be fully informed and to ask any questions. To avoid misunderstandings: according to our articles of association, former participants and pensioners have no voting rights; but we would like to hear all questions (right to hear). Only participants with an active employment contract with Atradius have the right to vote.
 • Please save the date 10th of September 2021 in your calendar.