Opheffing SPAN

 

SPAN wordt een volledig gesloten en slapend pensioenfonds

De regering heeft vorig jaar overeenstemming bereikt met de werkgevers- en werknemers-organisaties over hervormingen van het Nederlandse pensioenstelsel. De afspraken zijn vastgelegd in het zogenaamde Pensioenakkoord. 

Dit Pensioenakkoord heeft grote gevolgen. In de eerste plaats verdwijnt de zogenaamde middelloonregeling in Nederland. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle werkgevers in Nederland een beschikbare premieregeling toezeggen aan hun medewerkers. Dit geldt ook voor de medewerkers van Atradius. Om ervoor te zorgen dat de huidige medewerkers van Atradius zo min mogelijk nadeel ondervinden van deze wijzigingen, hebben de werkgever Atradius, de FNV en de Ondernemingsraad van Atradius, onder voorbehoud van interne goedkeuringen, besloten dat de overgang van middelloon naar beschikbare premie het beste al per 1-1-2022 kan plaatsvinden, Dit betekent dat er vanaf 1-1-2022 geen pensioen meer wordt opgebouwd in SPAN. De uitvoeringsovereenkomst tussen Atradius en SPAN wordt daardoor beëindigd, hetgeen het voortbestaan van SPAN verder onder druk zet. 

Toekomst SPAN onder druk

SPAN is sinds 2009 gesloten voor nieuwe medewerkers/deelnemers. Het bestuur had eerder al geconcludeerd dat het niet voor de hand ligt om nog lang door te gaan met het pensioenfonds. Dit heeft het bestuur in eerdere nieuwsbrieven al laten weten. Het bestuur van SPAN ziet al geruime tijd dat er steeds zwaardere toezichtseisen aan pensioenfondsen worden gesteld, dat de uitvoeringskosten van SPAN steeds hoger worden en dat er betere en goedkopere alternatieve uitvoerders in de markt zijn. 

Verder wordt het steeds lastiger om mensen te vinden die voldoen aan de zware opleidingseisen en die ook nog bestuurslid willen worden. Een implementatie van het Pensioenakkoord heeft de discussie over het voortzetten van SPAN versterkt. 

Het Pensioenakkoord heeft voor alle deelnemers van SPAN gevolgen voor de hoogte van het pensioen. Ook voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van SPAN. Volgens het Pensioenakkoord moeten de pensioenen worden overgezet van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel waardoor er meer onzekerheid komt over de hoogte van de pensioenuitkering. De bijstortingsverplichting van de werkgever kan ook niet blijven bestaan binnen het nieuwe stelsel. Het overzetten van de pensioenen van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel past volgens het bestuur daarom niet bij de toekomst van het pensioenfonds.

Alternatief: Verzekeringsmaatschappij

Omdat het niet voor de hand ligt om door te gaan met SPAN in de huidige situatie, heeft het bestuur onderzoek gedaan naar alternatieven. De conclusie is dat collectieve waardeoverdracht naar een verzekeringsmaatschappij de beste oplossing is. Dit betekent dat de verzekeraar alle pensioenaanspraken en de bijbehorende beleggingen overneemt. Door de overdracht blijven de pensioenen zoals ze zijn en worden de pensioenen niet omgezet naar het nieuwe stelsel van het Pensioenakkoord. Na de overdracht garandeert de verzekeringsmaatschappij de verdere uitbetaling van alle pensioenuitkeringen. Deze oplossing geeft alle belanghebbenden de meeste zekerheid.

Indexatie

Het bestuur wil proberen een gegarandeerde indexatie in te kopen bij de verzekeraar. Dat betekent dat u elk jaar recht heeft op een verhoging van uw pensioen. Gegarandeerd betekent in dit geval dat toekomstige pensioenverhogingen niet meer afhangen van de financiële situatie van de verzekeringsmaatschappij. En ook niet direct van rentestanden of beursontwikkelingen. 

Voor de groep gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die nu een onvoorwaardelijke indexatie heeft verandert er het volgende. De groep heeft nu een onvoorwaardelijke indexatie gelijk aan 100% van de stijging van de Nederlandse Consumer Price Index met een maximum van 5,5%. Bij de verzekeringsmaatschappij zal voor hen een onvoorwaardelijke indexatie van 100% van de van de stijging van de Europese Harmonised Index of Consumer Prices exclusief tabak (HICPxT) met een maximum van 5,5% worden ingekocht. 

Voor overige gewezen deelnemers en pensioengerechtigden en de actieve deelnemers verandert er het volgende. Zij hebben nu een voorwaardelijke indexatie in de zin dat deze afhankelijk is van de financiële positie van het pensioenfonds. Hierdoor is er de afgelopen 13 jaar nauwelijks geïndexeerd. Voor deze (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden wordt ook een onvoorwaardelijke indexatie ingekocht bij de verzekeringsmaatschappij. Het bestuur kijkt op dit moment of het mogelijk is om bijvoorbeeld een jaarlijks gegarandeerde indexatie van 50% van de Europese prijsinflatie in te kopen bij de verzekeraar. Een andere mogelijkheid is om een gegarandeerde vaste indexatie van ongeveer 1% per jaar in te kopen. Deze voorbeelden zijn in lijn met de huidige ambitie van SPAN ten aanzien van het verhogen van de pensioenen. 

De uiteindelijke hoogte en vorm van de indexatie hangen af van de inkoopcondities en de beschikbare middelen van SPAN op het moment dat er een akkoord wordt bereikt met een geschikte verzekeringsmaatschappij. De uiteindelijke jaarlijkse indexatie kan dus nog anders en hoger of lager worden. Een vertegenwoordiging van het bestuur is met de werkgever in gesprek en heeft gevraagd of de werkgever extra middelen beschikbaar kan stellen om de overdracht naar een verzekeringsmaatschappij financieel te ondersteunen. Tijdens de komende AVD zal hierover meer duidelijkheid zijn.

Vervolgstappen

Het bestuur heeft recent offertes opgevraagd bij verschillende, gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen om te zien of een collectieve waardeoverdracht dit jaar haalbaar is en welke verzekeringsmaatschappij op dit moment de beste aanbieding doet. Uiteraard kijkt het bestuur hierbij niet alleen naar de prijs. Kredietwaardigheid en dienstverlening zijn eveneens van groot belang. 

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid. Het verantwoordingsorgaan zal gevraagd worden om een advies uit te brengen aan het bestuur over de collectieve waardeoverdracht en de opheffing van het fonds.

Volgens de statuten dient de opheffing van het fonds door de Algemene Vergadering van Deelnemers (AVD) te worden goedgekeurd. Volgens de statuten is het bestuur bevoegd om bij opheffing van het fonds de pensioenaanspraken over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij. Tijdens de AVD van 10 september 2021 zal de collectieve waardeoverdracht uitgebreid worden toegelicht alvorens te stemmen over het opheffen van het pensioenfonds. 

Opheffen van het pensioenfonds

Het voorstel tot opheffing van het fonds, is goedgekeurd als 2/3e meerderheid van de aanwezige deelnemers (medewerkers van Atradius) voor stemt. De statuten van SPAN geven geen instemmingsrechten aan de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Wel wil het bestuur gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van harte uitnodigen voor de AVD omdat zij zeker ook geïnteresseerd zullen zijn in alle veranderingen en hier mogelijk vragen over willen stellen. Ook deze vragen wil het bestuur horen.  

Naast de instemming door de Algemene vergadering van Deelnemers is een instemming van De Nederlandse Bank (DNB) nodig. DNB zal toetsen of er sprake is van een evenwichtige belangenafweging. Wanneer DNB geen bezwaar heeft tegen de overdracht, dan zal SPAN op termijn op houden te bestaan.