Pensioen 1-2-3

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert.

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht, als u inlogt op uw eigen pensioenportaal via www.pensioenfondsatradius.nl en op www.mijnpensioenoverzicht.nl Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 1. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1 en in laag 3 vindt u de meest gedetailleerde informatie over uw pensioenregeling.

Door op een icoontje te klikken ziet u de details van laag 2.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
ouderdomspensioen_67
Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. In beginsel ontvangt u dat ouderdomspensioen op uw AOW gerechtigde leeftijd en uiterlijk als u 68 jaar wordt.

Ouderdomspensioen

Bent u deelnemer bij SPAN, dan ontvangt u een ouderdomspensioen vanaf de AOW gerechtigde leeftijd, tenzij het geldende reglement dit anders bepaalt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u ontvangt van SPAN is afhankelijk van de hoogte van het salaris, het aantal deelnemersjaren en het geldende pensioenreglement. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw pensioendatum maandelijks uitbetaald, zolang u leeft.

De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Onze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het pensioengevende salaris dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele pensioengevende salaris pensioen op. Wij houden al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw pensioengevende salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’ (drempelbedrag). Over het pensioengevende salaris minus de franchise (dit noemen wij de ‘pensioengrondslag’) bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient € 50.000,= per jaar. De franchise is € 14.544,=. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 35.456,=. Dat is € 664,80 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering jaarlijks ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele toeslagen.

partner_en_wezenpensioen_verzekering
Partner- en wezenpensioen

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

Partner- en wezenpensioen

De pensioenregeling van SPAN voorziet naast een ouderdomspensioen ook in een partnerpensioen. Als u komt te overlijden heeft uw partner, volgens de omschrijving in het pensioenreglement, recht op dit partnerpensioen. Het partnerpensioen is ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot uw pensioendatum bij SPAN pensioen had opgebouwd. Ook bij overlijden na pensionering ontvangt uw partner ongeveer 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. In het geldende pensioenreglement is het begrip partner uitgebreider omschreven. Het pensioenreglement vindt u in laag 3 van deze website.

Als u komt te overlijden is er voor uw kinderen (jonger dan 18 jaar en indien schoolgaand jonger dan 27 jaar) een wezenpensioen geregeld. Het wezenpensioen bedraagt ongeveer 14% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot uw pensioendatum bij SPAN pensioen had opgebouwd. Uw kinderen ontvangen wezenpensioen tot ze de leeftijd van 18 jaar bereiken. Zolang ze naar school gaan of studeren, ontvangen ze het wezenpensioen tot de leeftijd van 27 jaar. De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of minstens één minderjarige kind te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

arbeidsongeschiktheidspensioen_0
Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bovendien gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf (gedeeltelijk) geen premie meer.

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Indien u meer verdient dan het maximum dagloon verdient van € 58.311,= (2021) per jaar maar maximaal € 452.000,= per jaar verdient dan komt u in aanmerking voor het aanvullend pensioen bij arbeidsongeschiktheid van SPAN. Dit pensioen is een aanvulling op uw WIA-uitkering en is bedoeld om de inkomensachteruitgang te beperken.

Daarnaast heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog (de volledige) premie voor betaalt. Deze (gedeeltelijk) premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. U kunt over dit onderwerp meer lezen in het pensioenreglement. Het pensioenreglement vindt u in laag 3 van deze website

ouderdomspensioen_67
Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk dan in laag 3.

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?

Klik op het icoon om naar het pensioenreglement op laag 3 te gaan.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
ouderdomspensioen_67

Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op. Ook voorziet uw pensioenregeling in een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Bovendien hoeft u dan zelf (gedeeltelijk) geen pensioenpremie meer te betalen terwijl uw pensioenopbouw wel geheel of gedeeltelijk doorloopt.

Voor zover het pensioen nog niet is opgebouwd voorafgaande aan de pensioendatum, worden de volgende risico’s door SPAN herverzekerd:

 • het risico op overlijden
 • het risico op arbeidsongeschiktheid

Indien u niet meer werkzaam bent bij Atradius voorafgaande aan de pensioendatum, worden genoemde risico’s niet meer herverzekerd en worden uw pensioenaanspraken premievrij gemaakt.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Wordt u arbeidsongeschikt? U krijgt misschien wel een uitkering van de overheid. Dit heet een WIA- of WAO-uitkering. U leest meer op uwv.nl.

Hoe bouwt u pensioen op?
drie_pijlers
Drie pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland (SPAN) of andere werkgevers. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever Atradius. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Drie pijlers

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

A = AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl. Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B = Het pensioen dat u via uw werk opbouwt. De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij SPAN. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd én het pensioen op uw AOW gerechtigde leeftijd als u tot dat moment bij ons blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u ook een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd bij andere werkgevers.

C = De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt. U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u nu opbouwt via uw werkgever of al heeft opgebouwd bij andere werkgevers. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten maar ook door het aflossen van uw woning. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.

middelloon
U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto pensioengevende salaris dat u in dat jaar heeft verdiend. Het bruto pensioengevend jaarsalaris van de werknemer is gelijk aan 12 maal het maandsalaris, plus de vakantietoeslag en de 13e maand, rekening houdend met een fiscaal maximum van €112.189 (2021) bruto pensioengevend jaarsalaris. Alle toe of bijslagen of andere emolumenten, onder welke benaming ook verleend, worden niet tot het bruto pensioengevend jaarsalaris gerekend, tenzij de CAO en het pensioenreglement van Atradius anders voorschrijven.

U bouwt niet over uw hele bruto pensioengevende salaris pensioen op. SPAN houdt al rekening met een bedrag in de orde van grootte van de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW- leeftijd bereikt. Dit deel van uw pensioengevende salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’ (drempelbedrag). De AOW franchise wordt jaarlijks door het bestuur van SPAN vastgesteld.

Het loon minus de franchise is de pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op. In de pensioengrondslag wordt rekening gehouden met uw parttime percentage op basis van een 38-urige werkweek. Indien u minder dan 38 uren werkt wordt naar rato van het aantal uren dat u werkt pensioen voor u opgebouwd. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele toeslag. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

opbouw
Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele pensioengevende salaris. Over de ‘franchise’ bouwt u geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ dekt voor een groot deel de AOW-uitkering af die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het pensioengevende salaris minus het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op.

Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele pensioengevende salaris. Over de ‘franchise’ bouwt u geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ dekt voor een groot deel de AOW-uitkering af die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het pensioengevende salaris minus het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op. Dit is het fiscaal maximale opbouwpercentage voor een middelloonregeling.

Stel: u verdient € 50.000,= per jaar. De franchise is € 14.544,=. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 35.456,=. Dat is € 664,80 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering jaarlijks ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele toeslagen.

premieverdeling_beide_67
Betalen voor pensioen

Elke maand wordt er premie betaald voor uw pensioen. De premie die u betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Pensioenpremie

De werkgever Atradius en de werknemers betalen iedere maand pensioenpremie. Atradius betaalt het grootste deel van de premie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. Het werknemersdeel, 7,5% van uw pensioengrondslag, wordt door Atradius maandelijks ingehouden op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?
waardeoverdracht
Beginnen met een hoger of lager pensioen

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan op de pensioendatum, indien ons dit minstens 6 maanden tevoren kenbaar is gemaakt.

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt ervoor kiezen om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

ruilen_ouderdoms_partner_67
Pensioenen vervroegen of uitstellen

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Ca. 6 maanden voor de gewenste ingang moet u dit aanvragen bij uw werkgever.

Pensioenen vervroegen

De standaard leeftijd waarop u met pensioen gaat is de AOW gerechtigde leeftijd. Maar u kunt ook eerder met pensioen gaan. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt, omdat het gedurende een langere periode uitbetaald zal worden. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het opgebouwde uit te keren ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijkt u op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Wilt u eerder met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioendatum? Bespreek dit dan eerst met uw werkgever en maak dit (afhankelijk van het resultaat) minstens 6 maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum schriftelijk kenbaar aan SPAN. Langer doorwerken dan de vastgestelde pensioendatum met daaraan gekoppeld het uitstellen van het startmoment van uw pensioenuitkering is bij SPAN reglementair niet toegestaan.

ruilen_partner_ouderdom_67
Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen of vice versa

Wilt u het partnerpensioen omruilen voor extra ouderdomspensioen, of vice versa? Dat kan op de pensioendatum, indien ons dit minstens 6 maanden tevoren kenbaar is gemaakt.

Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen en vica versa

Als u met pensioen gaat en er geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner is opgebouwd wanneer u komt te overlijden, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger partnerpensioen als u komt te overlijden na uw pensionering.

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze die u maakt op het moment dat u met pensioen gaat. Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Als u een partner heeft, moet hij/zij een formulier ondertekenen waarop wordt aangegeven dat hij/zij akkoord is met deze keuze.

icoon_68_jaar
Waardeoverdracht

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 503,24 per jaar (niveau 2021) dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij SPAN staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 503,24 per jaar (niveau 2021) maar hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt SPAN er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. SPAN checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij SPAN.

hoog_laag_laag_hoog_67
Pensioenvergelijker

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Raadpleeg dan de pensioenvergelijker op onze website.

keuze
Netto Pensioenregeling

Verdient u meer dan € 112.189,- (2021), dan biedt de werkgever een netto pensioenregeling. Deze regeling ligt echter buiten ons aandachtsgebied.

Netto Pensioenregeling

De werkgever Atradius biedt werknemers die meer verdienen dan het fiscaal maximaal bruto pensioengevend salaris van € 112.189 (2021) de mogelijkheid deel te nemen aan de netto pensioenregeling van Atradius. De netto pensioenregeling van Atradius is geen onderdeel van de pensioenregeling van SPAN.

pensioenvergelijker
ANW Pensioen

De werkgever Atradius heeft voor alle werknemers een ANW-pensioen verzekerd. Het ANW pensioen van Atradius is geen onderdeel van de pensioenregeling van SPAN.

ANW Pensioen

Als u komt te overlijden, ontvangt uw partner een partnerpensioen via SPAN. Mogelijk heeft uw partner recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden waardoor in veel gevallen uw partner hier niet voor in aanmerking komt.

De werkgever Atradius heeft voor alle werknemers een ANW-pensioen verzekerd. Deze stopt als uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (of op een eerder moment overlijdt).

Het ANW pensioen van Atradius is geen onderdeel van de pensioenregeling van SPAN.

Hoe zeker is uw pensioen?
uitkeringszekerheid_risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. De opbouw en de uitbetaling van pensioen gaan over een lange looptijd. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan weleens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen kunnen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer betalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen betalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
 • De toezichthouder en/of wetgever kan strengere regels invoeren die de pensioenopbouw kunnen beïnvloeden gedurende de looptijd.

Hoe zeker is uw pensioen

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. SPAN probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen.

Levensverwachting

Zo is er de snelle stijging van de levensverwachting. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. SPAN moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

Rente

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld er ‘in kas’ moet zijn om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Beleggingsresultaten

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt SPAN ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat SPAN ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Het bestuur van SPAN heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, geen toeslag toekennen of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur van SPAN kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. Het bestuur kan als noodmaatregel besluiten de verworven aanspraken en de ingegane pensioenen te verminderen (korten), indien overige maatregelen niet voldoende zijn. In de afgelopen jaren heeft SPAN de pensioenen niet verlaagd.

waardevast

Het Pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien op basis van een vaste maatstaf. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van het Pensioenfonds goed genoeg is. De volgende maatstaf is voor het Pensioenfonds van toepassing:

 • Voorwaardelijke toeslag deelnemers (actieven) – 2,25%
 • Voorwaardelijke toeslag gewezen deelnemers en pensioengerechtigden – 2%
 • Onvoorwaardelijke toeslag pensioengerechtigden (inactieven) - CPI

De afgelopen jaren heeft SPAN de volgende voorwaardelijke toeslagverlening toegekend:

Actieve deelnemers

Over het boekjaarVerleende toeslagVolledige toeslagVerschil
20200,000%2,250%2,250%
20190,000%2,250%2,250%
20180,718%2,250%1,532%
20170,121%2,250%2,129%

Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

Over het boekjaarVerleende toeslagVolledige toeslagVerschil
20200,000%2,000%2,000%
20190,000%2,000%2,000%
20180,638%2,000%1,362%
20170,108%2,000%1,892%

De afgelopen jaren heeft SPAN de volgende onvoorwaardelijke toeslagverlening toegekend:

Over het boekjaarVerleende toeslagVolledige toeslagVerschil
20201,222%1,222%0,000%
20192,722%2,722%0,000%
20182,104%2,104%0,000%
20171,330%1,330%0,000%

Waardevast pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2021 iets minder kopen dan in 2020. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert SPAN uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren op basis van een vaste maatstaf. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen met de volledige maatstaf te indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het bestuur van SPAN besluiten om de pensioenen extra te indexeren om dit te herstellen.

tekort

Als we een tekort aan reserves hebben, geldt voor ons een ‘herstelplan’ en groeit uw pensioen niet mee met de stijging op basis van een vaste maatstaf. Uw premie kan ook omhoog gaan. In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Welke kosten maken wij?
kosten

SPAN maakt kosten als uitvoerder van de pensioenregeling. Deze uitvoeringskosten worden onderverdeeld in twee categorieën:

 • Pensioenbeheer (administratie, advies, bestuur, controle & toezicht)
 • Vermogensbeheer (fiduciair, transactie, beheer, bewaarloon)

Welke kosten maken wij?

SPAN maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Hieronder vallen o.a. de deelnemersadministratie, de boekhouding, externe communicatie (UPO) en de uitbetaling van de pensioenen. Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Het beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld voor de dienstverlening van de vermogensbeheerder, maar ook voor transactiekosten. Dit zijn de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties. In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken. Het jaarverslag vindt u in laag 3 van deze website.

Wanneer moet u in actie komen?
arbeidsongeschiktheidspensioen_0

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog (volledige) premie voor betaalt. Ook kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt.

samenwonen_trouwen

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Samenwonen of trouwen

Trouwen of een geregistreerd partnerschap: in beide gevallen heeft uw partner bij uw overlijden recht op partnerpensioen. Het is van belang dat u SPAN hierover informeert.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, welke staan beschreven in het pensioenreglement van SPAN. Het pensioenreglement vindt u in laag 3 van deze website.

scheiden_0

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap eindigt.

Scheiden

Uw ex-partner heeft aanspraak op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Dat is zo geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Indien u en uw ex-partner overeenkomen het ouderdomspensioen te verevenen, dient u of uw ex-partner, binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente, SPAN op de hoogte te stellen van de scheiding en de eventuele van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding afwijkende afspraken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Let op: het volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden mogen onderling afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft een wettelijk recht op het (bijzonder)partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van scheiden/beëindiging. Voor het recht op het (bijzonder)partnerpensioen hoeft u of uw ex-partner niets te doen, tenzij uw ex-partner afstand doet van dit recht. Dan dient u SPAN schriftelijk te informeren.

Let op: ook bij ongehuwd samenwonenden is er voor uw ex-partner een wettelijk recht op het (bijzonder)partnerpensioen. Uw ex-partner moet dan wel bekend zijn bij SPAN. De hoogte van het (bijzonder)partnerpensioen wordt berekend vanaf het moment dat uw partner is aangemeld bij SPAN.

verlof_0

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf’

mijnpensioenoverzicht

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

buitenland

Als u verhuist naar of in het buitenland, dan horen wij dat graag.

Verhuizen

Als u verhuist naar het buitenland meld dit aan de administrateur van SPAN en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank, of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren.

werkloos

Als u werkloos wordt.

Werkloos

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, voor het partnerpensioen en het wezenpensioen in kaart brengt.

meer_of_minder_werken

Als u meer of minder gaat werken.

waardeoverdracht

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder meenemen.

vragen

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.